离开,加入或更改帐户的健身协会时,无需担心会丢失任何结果。您的锻炼会直接保存到您的个人帐户,而不是健身房。丢失锻炼数据的唯一方法是您自己手动删除它们,或要求我们删除它们。 :)您可以按照以下说明切换健身房:

我如何加入我的会员健身房?Líkāi, jiārù huò gēnggǎi zhànghù de jiànshēn xiéhuì shí, wúxū dānxīn huì diūshī rènhé jiéguǒ. Nín de duànliàn huì zhíjiē bǎocún dào nín de gèrén zhànghù, ér bùshì jiànshēnfáng. Diūshī duànliàn shùjù de wéiyī fāngfǎ shì nín zìjǐ shǒudòng shānchú tāmen, huò yāoqiú wǒmen shānchú tāmen. :)Nín kěyǐ ànzhào yǐxià shuōmíng qiēhuàn jiànshēnfáng:

Wǒ rúhé jiārù wǒ de huìyuán jiànshēnfáng?