Du kan ändra ditt kontoens gymförening när som helst genom att redigera din profil.

För användare som inte är anslutna till ett gym, kommer de att skapa sitt konto och placeras i vårt offentliga "huvudsakliga" gym.

Om du senare går med i en CrossFit-affiliate, följer steg för steg instruktioner om hur du kopplar ditt btwb-konto till din affiliate-sida.您可以随时通过编辑个人资料来更改帐户的健身房协会。

不属于健身房的用户将在创建帐户后进入我们的公共“主站点”健身房。

如果您以后加入为其会员订阅付费的CrossFit会员,请按照以下步骤说明如何将CrossFit btwb帐户连接到您的会员页面。Nín kěyǐ suíshí tōngguò biānjí gèrén zīliào lái gēnggǎi zhànghù de jiànshēnfáng xiéhuì.

Bù shǔyú jiànshēnfáng de yònghù jiàng zài chuàngjiàn zhànghù hòu jìnrù wǒmen de gōnggòng “zhǔ zhàndiǎn” jiànshēnfáng.

Rúguǒ nín yǐhòu jiārù wéi qí huìyuán dìngyuè fùfèi de CrossFit huìyuán, qǐng ànzhào yǐxià bùzhòu shuōmíng rúhé jiāng CrossFit btwb zhànghù liánjiē dào nín de huìyuán yèmiàn.**从个人的付费订阅转移到支付会员订阅费用的健身房,一旦您更换了健身房协会,您将自动获得退款****Cóng gèrén de fùfèi dìngyuè zhuǎnyí dào zhīfù huìyuán dìngyuè fèiyòng de jiànshēnfáng, yīdàn nín gēnghuànle jiànshēnfáng xiéhuì, nín jiāng zìdòng huòdé tuì kuǎn**
來自完整的網站

首先,編輯您的個人資料Láizì wánzhěng de wǎngzhàn

shǒuxiān, biānjí nín de gèrén zīliào
其次,單擊“更改您的健身協會”鏈接Qícì, dān jī “gēnggǎi nín de jiànshēn xiéhuì” liànjiē
第三,在文本字段中輸入健身房名稱,然後從列表中選擇正確的健身房。然後,系統會提示您輸入您的會員代碼。每個健身房都有會員代碼,可以從健身房主人/教練那裡取回。使用該代碼,您將在創建帳戶後直接進入您的健身房。如果您不知道您的會員代碼,只需選擇“發送請求”,您的健身房所有者將需要手動接受您的請求。Dì sān, zài wénběn zìduàn zhōng shūrù jiànshēnfáng míngchēng, ránhòu cóng lièbiǎo zhòng xuǎnzé zhèngquè de jiànshēnfáng. Ránhòu, xìtǒng huì tíshì nín shūrù nín de huìyuán dàimǎ. Měi gè jiànshēnfáng dōu yǒu huìyuán dàimǎ, kěyǐ cóng jiànshēnfáng zhǔrén/jiàoliàn nàlǐ qǔ huí. Shǐyòng gāi dàimǎ, nín jiàng zài chuàngjiàn zhànghù hòu zhíjiē jìnrù nín de jiànshēnfáng. Rúguǒ nín bù zhīdào nín de huìyuán dàimǎ, zhǐ xū xuǎnzé “fāsòng qǐngqiú”, nín de jiànshēnfáng suǒyǒu zhě jiāng xūyào shǒudòng jiēshòu nín de qǐngqiú.

來自移動應用程序(iOS / Android)一旦您加入健身房,您將開始接收他們每天分配的WOD,跟隨您的健身房的活動飼料,與朋友交流並參加一些友好的比賽;)打開你的應用程序,然後打開側邊菜單,選擇你的“帳戶選項”Láizì yídòng yìngyòng chéngxù (iOS/ Android)yīdàn nín jiārù jiànshēnfáng, nín jiāng kāishǐ jiēshōu tāmen měitiān fèn pèi de WOD, gēnsuí nín de jiànshēnfáng de huódòng sìliào, yǔ péngyǒu jiāoliú bìng cānjiā yīxiē yǒuhǎo de bǐsài;)dǎkāi nǐ de yìngyòng chéngxù, ránhòu dǎkāi cè biān càidān, xuǎnzé nǐ de “zhànghù xuǎnxiàng”選擇Switch Gyms。Xuǎnzé Switch Gyms.
在提供的框中鍵入您的新健身房名稱。Zài tígōng de kuāng zhōng jiànrù nín de xīn jiànshēnfáng míngchēng.
輸入健身房名稱後,系統將提示您輸入會員代碼。輸入會員代碼後,您將被安置到健身房。如果您不知道會員代碼,您可以提交加入申請,您的健身房所有者/教練必須接受您的請求。如果您要加入健身房所有者尚未申請的健身房,則無需輸入會員代碼。你將被安置在健身房裡。Shūrù jiànshēnfáng míngchēng hòu, xìtǒng jiāng tíshì nín shūrù huìyuán dàimǎ. Shūrù huìyuán dàimǎ hòu, nín jiāng bèi ānzhì dào jiànshēnfáng. Rúguǒ nín bù zhīdào huìyuán dàimǎ, nín kěyǐ tíjiāo jiārù shēnqǐng, nín de jiànshēnfáng suǒyǒu zhě/jiàoliàn bìxū jiēshòu nín de qǐngqiú. Rúguǒ nín yào jiārù jiànshēnfáng suǒyǒu zhě shàngwèi shēnqǐng de jiànshēnfáng, zé wúxū shūrù huìyuán dàimǎ. Nǐ jiāng bèi ānzhì zài jiànshēnfáng lǐ.