admin

为什么我的会员代码不起作用? Wèishéme wǒ de huìyuán dàimǎ bù qǐ zuòyòng?
如果您作为健身房所有者为您的会员订阅付费,则不应要求您的会员提供付款选项。 但是,如果您遇到向会员发送邀请电子邮件和会员代码的情况,但要求他们输入付款信息,则可能是2个原因之一。 Rúguǒ nín zuòwéi jiànshēnfáng suǒyǒu zhě wéi nín de hu...
星期三, 26 九月, 2018 at 10:06 AM